fjm: @kazukisano 自分で整髪する自信ないですよ。整髪料買うとこから始めないと。

fjm: @kazukisano 自分で整髪する自信ないですよ。整髪料買うとこから始めないと。